Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), informuję:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HANBUD Sp. z o.o. , ul. Brańska 153, 17-100 Bielsk Podlaski tel. kontaktowy: 85 730 94 08, adres e-mail: biuro@hanbud-dachy.pl
 2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :
 3. Dobrowolna zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, celach marketingowych, celach rekrutacyjnych,
 4. Podjęciem czynności mających na celu zawarcie umowy, a także realizację umowy  zawartej z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu wykonania umowy tj. sprzedaży towaru lub wykonania usług, obsługi dokumentacji związanej z umową tj. zamówieniami, dokumentami księgowymi, magazynowymi,
 5. Istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora tj. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym prowadzenie monitoringu wizyjnego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ochrony osób i mienia, w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
 6. Realizacją wymogów ustawowych ciążących na administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa, w tym: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.
 8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
 9. W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.
 10. Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
 11. Przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi,
 12. W przypadku monitoringu wizyjnego – przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 13. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Składane wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
 14. Zapis do newslettera odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie marketingowych wiadomości e-mail w procesie zapisu na stronie Hanbud-dachy.pl. Prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje. Osoba subskrybująca newsletter może zrezygnować z otrzymywania wiadomości klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez:

Hanbud sp. z o.o.

oraz następujące podmioty:

FreshMail sp. z o.o., operator serwisu FreshMail.pl

 1. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody należy dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@hanbud-dachy.pl
 2. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zobowiązań łączących strony, odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

W przypadku udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora prosimy o poinformowanie tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych.